Beskattning av kryptokurser i Sverige

by
Rohan Gulati
Reviewed by
min read
Last updated:

Hur kryptokurser beskattas i Sverige. 

Högsta förvaltningsdomstolen, likt Skatterättsnämnden, anser att bitcoin inte kan jämställas med samäganderätt eller utländsk valuta. Försäljning av bitcoin ska därför beskattas i enlighet med bestämmelserna om övriga tillgångar i kapitel 52. Inkomstskattelagen, IL. Bitcoin kan inte vara en så kallad personlig tillgång, vilket innebär att överstigande belopp måste beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden och att 70 procent av en förlust kan dras av. Läs mer om regler och positionering.

När ska jag deklarera mina kryptokurser? 

 • sålda kryptokurser 
 • byter en kryptokurs mot en eller flera andra typer av kryptokurser 
 • byter en kryptokurs mot en FIAT-valuta, t.ex. USD, kronor 
 • betalar med kryptokurs vid köp av en produkt (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa) 
 • lånar ut kryptokurser 
 • använder kryptokurser som spelinsats 

Du rapporterar detta på Bilaga K4 under avsnitt D, vilket du skickar in tillsammans med din inkomstdeklaration. 

Hur du beskattas 

Om du till exempel har köpt och sålt kryptokurser beräknar du din vinst eller förlust enligt följande:

Det du har fått betalt (försäljningspris) - det du köpte för (överstigande belopp) = din vinst eller förlust.

Du som har gjort vinst beskattas för hela vinsten. Du betalar 30 procent i skatt på dina vinster. Om du har gjort en förlust är den avdragsgill med 70 procent.

Kostnadsbelopp för Kryptos i Sverige

Ditt överstigande belopp är normalt sett det belopp för vilket du köpte din kryptokurs. Men beroende på hur du fick din kryptokurs beräknas överstigande belopp på olika sätt.

Du måste kunna bevisa överstigande belopp med exempelvis kvitton eller originalkontoutdrag från utbytesföretag. Om det har skett transaktioner till plånboksadresser måste transaktionerna i blockkedjan vara konsekventa med rapporteringen av inköp, gruvdrift och försäljning av bitcoin.

Om du har förvärvat eller erhållit kryptokurser vid flera olika tillfällen måste du beräkna ett genomsnittligt överstigande belopp. Den standardmetod som använder 20 procent av försäljningspriset som överstigande belopp får inte användas vid rapportering av kryptokurser.

Exempel - köp och försäljning av kryptokurser 

Under 2017 köpte Anela bitcoin vid två tillfällen. Den 12 oktober köpte hon 0,5 bitcoin för 20 000 kronor och den 12 november köpte hon ytterligare 0,2 bitcoin för 10 000 kronor. Den 16 oktober 2020 sålde hon 0,4 bitcoin för 40 000 kronor. Anela ska rapportera försäljningen i K4 under avsnitt D.

Hon gör en genomsnittlig beräkning på hjälpformuläret SKV2198.

Anela kan antingen rapportera sina försäljningar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten K4 under avsnitt D.

Rapportera på blankett K4 avsnitt D

Under Antal / Belopp i utländsk valuta fyller Anela i 0,4. Som beteckning anger hon Bitcoin. Hon fyller också i försäljningspriset (40 000 SEK), kostnadsbelopp (17 143 SEK) och vinst (22 857 SEK). I botten av blanketten summerar hon de totala beloppen. 

Bokföring i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1

I e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 söker Anela upp K4 - Andra värdepapper, övriga tillgångar (kapitalinvesteringar, t.ex. råvaror, kryptovalutor), osv.

Anela anger Bitcoin som beteckning. Hon fyller också i försäljningspriset (40 000 SEK) och kostnadsbelopp (17 143 SEK). E-tjänsten beräknar sedan hennes vinst automatiskt.

Det finns ingen möjlighet att fylla i decimaler i e-tjänsten. Anela avrundar därför till närmaste heltal och sätter 0 i rutan för Antal. Anela skriver sedan under Övrig information att hon har sålt 0.4 stycken bitcoin. 

Exempel - köp, försäljning, köp av varor 

Eva bedriver inte någon verksamhet och som privatperson har hon genomfört olika köp och försäljningar av bitcoin enligt följande:

Eva köper 10 bitcoin för 10 000 SEK och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50 000 SEK. Totalt har hon köpt 20 bitcoins för 60 000 SEK och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt kostnadsbelopp på 3 000 SEK (60 000 SEK ÷ 20).

Eva säljer 15 bitcoin för 60 000 SEK och kostnadsbeloppet är 45 000 SEK (15 x 3 000 SEK). Vinsten blir därmed 15 000 SEK (60 000 - 45 000). Det återstående kostnadsbeloppet för 5 bitcoin är 15 000 SEK.

Eva köper ytterligare 5 bitcoin för 25 000 SEK. Det totala kostnadsbeloppet är nu 40 000 SEK för 10 bitcoin, vilket innebär ett nytt genomsnittligt kostnadsbelopp på 4 000 SEK per bitcoin.

Eva köper varor på internet för 2 000 SEK och betalar med 0,345 bitcoin. Eva säljer därmed (säljer) 0,345 bitcoin för 2 000 SEK. Kostnadsbeloppet är 1 380 SEK (0,345 x 4 000 SEK) och kapitalvinsten är därmed 620 SEK (2 000 - 1 380).

Eva säljer 5 bitcoin för 15 000 SEK. Det genomsnittliga kostnadsbeloppet är fortfarande 4 000 SEK per bitcoin. Detta leder till en kapitalförlust på 5 000 SEK (15 000 - 20 000).

Eva redovisar en total kapitalvinst på Bilaga K4, avsnitt D på 15 620 SEK (15 000 SEK + 620 SEK) och en kapitalförlust på 5 000 SEK. Kapitalvinsten tas upp till 100 procent och kapitalförlusten är avdragsgill med 70 procent. Det finns ingen kvittning på Bilaga K4, avsnitt D. Skatteverket minskar automatiskt kapitalförlusten till 3 500 SEK (5 000 x 70 procent) innan den dras av från kapitalvinsten vid beräkning av överskottskapital. ‍

Exempel - byte mellan olika kryptovalutor 

Samira bedriver inte någon verksamhet och som privatperson har hon investerat i bitcoin. Hon har sedan bytt sina bitcoin mot litecoin. Att byta från en kryptovaluta till en annan innebär att hon måste göra en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 SEK och hon byter dessa mot litecoin. Hennes kostnadsbelopp för de bitcoin hon bytte mot kommer att vara 100 000 SEK. Försäljningspriset kommer att vara värdet i svenska kronor för de litecoin som Samira fick vid tidpunkten för bytet. Samira måste rapportera detta i inkomstkategorin kapital i Bilaga K4, avsnitt D. ‍ 

Exempel - köp och försäljning av bitcoin (förenklad redovisning) 

Eddie driver inte någon verksamhet och har handlat med bitcoin som privatperson.

Eddie har köpt 2 bitcoin för 128 000 SEK. Hans genomsnittliga kostnadsbelopp för varje bitcoin kommer att vara 64 000 SEK (128 000 SEK ÷ 2). Eddie kommer sedan att sälja 0,01 bitcoin under 2020 vid två hundra olika tillfällen. Hans kostnadsbelopp för varje försäljning kommer att vara 640 SEK (64 000 SEK x 0,01). En del av försäljningarna har lett till vinster och vissa till förluster.

Eddie behöver inte redovisa varje försäljning separat. Han summerar sina totala försäljningspriser och totala kostnadsbelopp för de vinsttransaktioner han har gjort. Han fyller sedan i försäljningspriset och kostnadsbeloppet i Bilaga K4, avsnitt D. Skillnaden redovisas som en vinst. Han fyller också i det totala antalet bitcoin han har sålt med en vinst avrundad till närmaste heltal. Han summerar sedan sina totala försäljningspriser och totala kostnadsbelopp för de förlustransaktioner han har gjort. Han fyller sedan i försäljningspriset och kostnadsbeloppet i Bilaga K4, avsnitt D. Skillnaden redovisas som en förlust. Han fyller också i det totala antalet bitcoin han har sålt med en förlust avrundad till närmaste heltal.

Vinsten redovisas till 100 procent och förlusten är avdragsgill till 70 procent. Det finns ingen kvittning på Bilaga K4, avsnitt D. Skatteverket minskar automatiskt förlusten till 70 procent. 

Beskattningsbara händelser 

Här har vi sammanfattat olika beskattningsbara händelser för vilka du är skyldig att betala skatt. Vi på Kryptos ansvarar inte för Skatteverkets regler om beskattningsbara händelser inte överensstämmer med vår information. Detta är inte skatterådgivning, så vi ber dig att kontakta Skatteverket för mer information vid frågor eller funderingar.

Försäljning av krypto 

Försäljning av krypto är en beskattningsbar händelse och måste deklareras som en kapitalvinst.

Handla krypto mot krypto 

Att handla krypto mot krypto eller krypto mot stapelmynt (TUSD → BTC eller BTC → TUSD) är en beskattningsbar händelse och beskattas som en kapitalvinst.

Om du har investerat i bitcoin och sedan byter dina bitcoin mot ethereum. Att byta från en kryptovaluta till en annan kräver att du gör en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 SEK och hon byter dessa mot ethereum. Hennes kostnadsbelopp för de bitcoin hon bytte mot kommer därmed att vara 100 000 SEK. Försäljningspriset kommer att vara värdet i svenska kronor för det ethereum som Samira fick vid tidpunkten för bytet. ‍

Initiellt mynterbjudande (ICO) 

ICO:er beskattas som försäljning. Vid framgångsrik försäljning är kostnadsbeloppet marknadsvärdet för den kryptovaluta du använde för att delta.

Köp av varor och tjänster med krypto 

Köp av varor och tjänster beskattas som försäljning och måste deklareras som kapitalvinst.

Marginalhandel 

Realiserad vinst eller förlust beskattas som kapitalvinst när positionen stängs.

Om du har realiserat en vinst, tillämpas kostnadsbeloppet efter att du har betalat kapitalvinstskatten. Vid förlust fungerar det på samma sätt som om du sålde din kryptovaluta för 0 SEK, förlusten motsvarar din kryptos genomsnittliga kostnadsbelopp.

Köp av kryptovaluta 

Att köpa kryptovaluta beskattas inte, men det är viktigt att hålla reda på kryptovalutans pris vid tidpunkten för ditt köp för att senare kunna beräkna rätt kostnadsbelopp vid försäljning.

Överföring av kryptovaluta mellan dina plånböcker 

Överföringar mellan olika plånböcker behöver inte beskattas. För din egen skull är det bra att bokföra dina transaktioner. Detta kommer att underlätta för dig att beräkna kostnadsbeloppet.

Läs även: En omfattande guide om svenska kryptoser 2023 

Förlorad eller stulen kryptovaluta 

Förlorad, hackad eller stulen kryptovaluta beskattas inte. Om du har gjort en vinst på din kryptovaluta beskattas vinsten ändå. Du kan därför inte kompensera för förlorad eller stulen kryptovaluta mot dina vinster. Du tar bort motsvarande kostnadsbelopp från dina beräkningar.

Ge/motta kryptovaluta som gåva 

Att ge bort eller ta emot kryptovaluta som gåva beskattas inte. Detta gäller även donationer, dock måste det beskattas vid försäljning.

Inkomst från andra verksamheter (t.ex. frilans) 

Inkomst från andra verksamheter som arbete eller en tjänst måste deklareras som inkomstskatt. Kostnadsbeloppet för den kryptovaluta du har fått är samma värde som du angav som inkomst.

Belöningar, luftdropp & gafflar (forks)

Luftdropp och hårdforkar räknas som gåvor och beskattas inte. Endast vid försäljning ska detta beskattas och kostnadsbeloppet ska då vara noll.

Mining (gruvdrift) 

Om du som privatperson har inkomster från gruvdrift av bitcoin och andra kryptovalutor måste du betala skatt på inkomsterna. De beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby), men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Utlåning av kryptovaluta 

Utlåning av en kryptovaluta beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Ränta 

Räntan klassificeras som inkomst och måste därför beskattas som intäkt. Det är lite oklart hur det ska deklareras, i en konversation med skattemyndigheterna kom vi fram till att inkomst från ränta kan deklareras i K4-formuläret avsnitt D (se bild) och inte i avsnitt 7.2 Ränteinkomster, utdelning, vinst från Bilaga K4 avsnitt C (noterade obligationer, valuta, osv.).

Lån mot fiatvaluta 

Att låna FIAT-valuta, t.ex. USD, kronor, euro i utbyte mot kryptovaluta beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Stängt lån 

Att avsluta ditt lån eller ta tillbaka din kryptovaluta räknas inte som en beskattningsbar händelse och behöver inte deklareras.

Staking & staking-utdelningar 

Staking av en kryptovaluta beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Staking-utdelningar 

Staking-utdelningar klassificeras som inkomst och bör därför beskattas som en vinst, precis som räntan på en utlånad kryptovaluta.

Stängd staking

Att avsluta din staking eller ta tillbaka din kryptovaluta räknas inte som en beskattningsbar händelse och behöver inte deklareras.

Icke-utbytbara token (NFT) 

Köp av NFT 

Att köpa NFT beskattas inte, men det är viktigt att hålla reda på priset på NFT vid tidpunkten för ditt köp för att senare kunna beräkna rätt kostnadsbelopp vid försäljning.

Köp av NFT för kryptovaluta 

Att köpa en NFT med kryptovaluta (ETH → NFT) beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Försäljning av NFT 

Försäljning av en NFT är en beskattningsbar händelse och måste deklareras som en kapitalvinst.

Försäljning av NFT för kryptovaluta 

Försäljning av NFT för kryptovaluta är en beskattningsbar händelse och måste deklareras som en kapitalvinst.

Försäljning av NFT för en annan NFT 

En försäljning av en NFT för en annan NFT är en beskattningsbar händelse och måste deklareras som en kapitalvinst. Det är viktigt att hålla reda på priset på NFT vid tidpunkten för ditt köp för att senare kunna beräkna rätt kostnadsbelopp vid försäljning.

Kryptovaluta i verksamheten 

Om du har fått kryptovaluta som betalning i din verksamhet bör den efterföljande värdeförändringen normalt beskattas som inkomst av kapital. Detta gäller dock inte i verksamheter där kryptovalutan är en inventarietillgång, t.ex. om du driver en extern växlingsverksamhet. I sådana fall måste du rapportera inkomsten som inkomst av näringsverksamhet.

Exempel - verksamhet 

Olof säljer varor i sin webbutik på internet. Han tar betalt i bitcoin. Olof bokar varje försäljning separat i svenska kronor baserat på värdet på dagen då han betalas i bitcoin. Eftersom bitcoin inte utgör aktier i denna typ av verksamhet anses Olof göra sin egen uttag av bitcoin det ögonblick han får dem.

I januari bokade han försäljningsintäkter och moms med totalt 34 500 SEK och under den här perioden fick han totalt 0,4 bitcoin, som han sedan tar ut och sedan säljer för 36 000 SEK. Detta måste rapporteras i inkomstkategorin kapital i Bilaga K4, avsnitt D. Försäljningspriset är 36 000 SEK och minskas med kostnadsbeloppet som motsvarar den rapporterade summan i verksamheten, inklusive moms, dvs. 34 500 SEK. Kapitalvinsten blir 1 500 SEK. ‍

Ansvarsfriskrivning 

Vi på kryptos.io strävar efter att informationen ska vara korrekt på alla sätt. Vi kan dock inte garantera detta och kan därför inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst. Vi är dock tacksamma för alla anmärkningar om inkorrekt information. Om du har hittat något som verkar felaktigt, tveka inte att skicka oss ett meddelande på contact@kryptos.io.

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

How we reviewed this article

Written by
Rohan Gulati

Marketing Lead at Kryptos, specializing in growth marketing strategies and Crypto and Blockchain Trainer

Reviewed by

Arrow

Beskattning av kryptokurser i Sverige

By
Rohan Gulati
On

Hur kryptokurser beskattas i Sverige. 

Högsta förvaltningsdomstolen, likt Skatterättsnämnden, anser att bitcoin inte kan jämställas med samäganderätt eller utländsk valuta. Försäljning av bitcoin ska därför beskattas i enlighet med bestämmelserna om övriga tillgångar i kapitel 52. Inkomstskattelagen, IL. Bitcoin kan inte vara en så kallad personlig tillgång, vilket innebär att överstigande belopp måste beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden och att 70 procent av en förlust kan dras av. Läs mer om regler och positionering.

När ska jag deklarera mina kryptokurser? 

 • sålda kryptokurser 
 • byter en kryptokurs mot en eller flera andra typer av kryptokurser 
 • byter en kryptokurs mot en FIAT-valuta, t.ex. USD, kronor 
 • betalar med kryptokurs vid köp av en produkt (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa) 
 • lånar ut kryptokurser 
 • använder kryptokurser som spelinsats 

Du rapporterar detta på Bilaga K4 under avsnitt D, vilket du skickar in tillsammans med din inkomstdeklaration. 

Hur du beskattas 

Om du till exempel har köpt och sålt kryptokurser beräknar du din vinst eller förlust enligt följande:

Det du har fått betalt (försäljningspris) - det du köpte för (överstigande belopp) = din vinst eller förlust.

Du som har gjort vinst beskattas för hela vinsten. Du betalar 30 procent i skatt på dina vinster. Om du har gjort en förlust är den avdragsgill med 70 procent.

Kostnadsbelopp för Kryptos i Sverige

Ditt överstigande belopp är normalt sett det belopp för vilket du köpte din kryptokurs. Men beroende på hur du fick din kryptokurs beräknas överstigande belopp på olika sätt.

Du måste kunna bevisa överstigande belopp med exempelvis kvitton eller originalkontoutdrag från utbytesföretag. Om det har skett transaktioner till plånboksadresser måste transaktionerna i blockkedjan vara konsekventa med rapporteringen av inköp, gruvdrift och försäljning av bitcoin.

Om du har förvärvat eller erhållit kryptokurser vid flera olika tillfällen måste du beräkna ett genomsnittligt överstigande belopp. Den standardmetod som använder 20 procent av försäljningspriset som överstigande belopp får inte användas vid rapportering av kryptokurser.

Exempel - köp och försäljning av kryptokurser 

Under 2017 köpte Anela bitcoin vid två tillfällen. Den 12 oktober köpte hon 0,5 bitcoin för 20 000 kronor och den 12 november köpte hon ytterligare 0,2 bitcoin för 10 000 kronor. Den 16 oktober 2020 sålde hon 0,4 bitcoin för 40 000 kronor. Anela ska rapportera försäljningen i K4 under avsnitt D.

Hon gör en genomsnittlig beräkning på hjälpformuläret SKV2198.

Anela kan antingen rapportera sina försäljningar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten K4 under avsnitt D.

Rapportera på blankett K4 avsnitt D

Under Antal / Belopp i utländsk valuta fyller Anela i 0,4. Som beteckning anger hon Bitcoin. Hon fyller också i försäljningspriset (40 000 SEK), kostnadsbelopp (17 143 SEK) och vinst (22 857 SEK). I botten av blanketten summerar hon de totala beloppen. 

Bokföring i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1

I e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 söker Anela upp K4 - Andra värdepapper, övriga tillgångar (kapitalinvesteringar, t.ex. råvaror, kryptovalutor), osv.

Anela anger Bitcoin som beteckning. Hon fyller också i försäljningspriset (40 000 SEK) och kostnadsbelopp (17 143 SEK). E-tjänsten beräknar sedan hennes vinst automatiskt.

Det finns ingen möjlighet att fylla i decimaler i e-tjänsten. Anela avrundar därför till närmaste heltal och sätter 0 i rutan för Antal. Anela skriver sedan under Övrig information att hon har sålt 0.4 stycken bitcoin. 

Exempel - köp, försäljning, köp av varor 

Eva bedriver inte någon verksamhet och som privatperson har hon genomfört olika köp och försäljningar av bitcoin enligt följande:

Eva köper 10 bitcoin för 10 000 SEK och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50 000 SEK. Totalt har hon köpt 20 bitcoins för 60 000 SEK och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt kostnadsbelopp på 3 000 SEK (60 000 SEK ÷ 20).

Eva säljer 15 bitcoin för 60 000 SEK och kostnadsbeloppet är 45 000 SEK (15 x 3 000 SEK). Vinsten blir därmed 15 000 SEK (60 000 - 45 000). Det återstående kostnadsbeloppet för 5 bitcoin är 15 000 SEK.

Eva köper ytterligare 5 bitcoin för 25 000 SEK. Det totala kostnadsbeloppet är nu 40 000 SEK för 10 bitcoin, vilket innebär ett nytt genomsnittligt kostnadsbelopp på 4 000 SEK per bitcoin.

Eva köper varor på internet för 2 000 SEK och betalar med 0,345 bitcoin. Eva säljer därmed (säljer) 0,345 bitcoin för 2 000 SEK. Kostnadsbeloppet är 1 380 SEK (0,345 x 4 000 SEK) och kapitalvinsten är därmed 620 SEK (2 000 - 1 380).

Eva säljer 5 bitcoin för 15 000 SEK. Det genomsnittliga kostnadsbeloppet är fortfarande 4 000 SEK per bitcoin. Detta leder till en kapitalförlust på 5 000 SEK (15 000 - 20 000).

Eva redovisar en total kapitalvinst på Bilaga K4, avsnitt D på 15 620 SEK (15 000 SEK + 620 SEK) och en kapitalförlust på 5 000 SEK. Kapitalvinsten tas upp till 100 procent och kapitalförlusten är avdragsgill med 70 procent. Det finns ingen kvittning på Bilaga K4, avsnitt D. Skatteverket minskar automatiskt kapitalförlusten till 3 500 SEK (5 000 x 70 procent) innan den dras av från kapitalvinsten vid beräkning av överskottskapital. ‍

Exempel - byte mellan olika kryptovalutor 

Samira bedriver inte någon verksamhet och som privatperson har hon investerat i bitcoin. Hon har sedan bytt sina bitcoin mot litecoin. Att byta från en kryptovaluta till en annan innebär att hon måste göra en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 SEK och hon byter dessa mot litecoin. Hennes kostnadsbelopp för de bitcoin hon bytte mot kommer att vara 100 000 SEK. Försäljningspriset kommer att vara värdet i svenska kronor för de litecoin som Samira fick vid tidpunkten för bytet. Samira måste rapportera detta i inkomstkategorin kapital i Bilaga K4, avsnitt D. ‍ 

Exempel - köp och försäljning av bitcoin (förenklad redovisning) 

Eddie driver inte någon verksamhet och har handlat med bitcoin som privatperson.

Eddie har köpt 2 bitcoin för 128 000 SEK. Hans genomsnittliga kostnadsbelopp för varje bitcoin kommer att vara 64 000 SEK (128 000 SEK ÷ 2). Eddie kommer sedan att sälja 0,01 bitcoin under 2020 vid två hundra olika tillfällen. Hans kostnadsbelopp för varje försäljning kommer att vara 640 SEK (64 000 SEK x 0,01). En del av försäljningarna har lett till vinster och vissa till förluster.

Eddie behöver inte redovisa varje försäljning separat. Han summerar sina totala försäljningspriser och totala kostnadsbelopp för de vinsttransaktioner han har gjort. Han fyller sedan i försäljningspriset och kostnadsbeloppet i Bilaga K4, avsnitt D. Skillnaden redovisas som en vinst. Han fyller också i det totala antalet bitcoin han har sålt med en vinst avrundad till närmaste heltal. Han summerar sedan sina totala försäljningspriser och totala kostnadsbelopp för de förlustransaktioner han har gjort. Han fyller sedan i försäljningspriset och kostnadsbeloppet i Bilaga K4, avsnitt D. Skillnaden redovisas som en förlust. Han fyller också i det totala antalet bitcoin han har sålt med en förlust avrundad till närmaste heltal.

Vinsten redovisas till 100 procent och förlusten är avdragsgill till 70 procent. Det finns ingen kvittning på Bilaga K4, avsnitt D. Skatteverket minskar automatiskt förlusten till 70 procent. 

Beskattningsbara händelser 

Här har vi sammanfattat olika beskattningsbara händelser för vilka du är skyldig att betala skatt. Vi på Kryptos ansvarar inte för Skatteverkets regler om beskattningsbara händelser inte överensstämmer med vår information. Detta är inte skatterådgivning, så vi ber dig att kontakta Skatteverket för mer information vid frågor eller funderingar.

Försäljning av krypto 

Försäljning av krypto är en beskattningsbar händelse och måste deklareras som en kapitalvinst.

Handla krypto mot krypto 

Att handla krypto mot krypto eller krypto mot stapelmynt (TUSD → BTC eller BTC → TUSD) är en beskattningsbar händelse och beskattas som en kapitalvinst.

Om du har investerat i bitcoin och sedan byter dina bitcoin mot ethereum. Att byta från en kryptovaluta till en annan kräver att du gör en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 SEK och hon byter dessa mot ethereum. Hennes kostnadsbelopp för de bitcoin hon bytte mot kommer därmed att vara 100 000 SEK. Försäljningspriset kommer att vara värdet i svenska kronor för det ethereum som Samira fick vid tidpunkten för bytet. ‍

Initiellt mynterbjudande (ICO) 

ICO:er beskattas som försäljning. Vid framgångsrik försäljning är kostnadsbeloppet marknadsvärdet för den kryptovaluta du använde för att delta.

Köp av varor och tjänster med krypto 

Köp av varor och tjänster beskattas som försäljning och måste deklareras som kapitalvinst.

Marginalhandel 

Realiserad vinst eller förlust beskattas som kapitalvinst när positionen stängs.

Om du har realiserat en vinst, tillämpas kostnadsbeloppet efter att du har betalat kapitalvinstskatten. Vid förlust fungerar det på samma sätt som om du sålde din kryptovaluta för 0 SEK, förlusten motsvarar din kryptos genomsnittliga kostnadsbelopp.

Köp av kryptovaluta 

Att köpa kryptovaluta beskattas inte, men det är viktigt att hålla reda på kryptovalutans pris vid tidpunkten för ditt köp för att senare kunna beräkna rätt kostnadsbelopp vid försäljning.

Överföring av kryptovaluta mellan dina plånböcker 

Överföringar mellan olika plånböcker behöver inte beskattas. För din egen skull är det bra att bokföra dina transaktioner. Detta kommer att underlätta för dig att beräkna kostnadsbeloppet.

Läs även: En omfattande guide om svenska kryptoser 2023 

Förlorad eller stulen kryptovaluta 

Förlorad, hackad eller stulen kryptovaluta beskattas inte. Om du har gjort en vinst på din kryptovaluta beskattas vinsten ändå. Du kan därför inte kompensera för förlorad eller stulen kryptovaluta mot dina vinster. Du tar bort motsvarande kostnadsbelopp från dina beräkningar.

Ge/motta kryptovaluta som gåva 

Att ge bort eller ta emot kryptovaluta som gåva beskattas inte. Detta gäller även donationer, dock måste det beskattas vid försäljning.

Inkomst från andra verksamheter (t.ex. frilans) 

Inkomst från andra verksamheter som arbete eller en tjänst måste deklareras som inkomstskatt. Kostnadsbeloppet för den kryptovaluta du har fått är samma värde som du angav som inkomst.

Belöningar, luftdropp & gafflar (forks)

Luftdropp och hårdforkar räknas som gåvor och beskattas inte. Endast vid försäljning ska detta beskattas och kostnadsbeloppet ska då vara noll.

Mining (gruvdrift) 

Om du som privatperson har inkomster från gruvdrift av bitcoin och andra kryptovalutor måste du betala skatt på inkomsterna. De beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby), men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Utlåning av kryptovaluta 

Utlåning av en kryptovaluta beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Ränta 

Räntan klassificeras som inkomst och måste därför beskattas som intäkt. Det är lite oklart hur det ska deklareras, i en konversation med skattemyndigheterna kom vi fram till att inkomst från ränta kan deklareras i K4-formuläret avsnitt D (se bild) och inte i avsnitt 7.2 Ränteinkomster, utdelning, vinst från Bilaga K4 avsnitt C (noterade obligationer, valuta, osv.).

Lån mot fiatvaluta 

Att låna FIAT-valuta, t.ex. USD, kronor, euro i utbyte mot kryptovaluta beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Stängt lån 

Att avsluta ditt lån eller ta tillbaka din kryptovaluta räknas inte som en beskattningsbar händelse och behöver inte deklareras.

Staking & staking-utdelningar 

Staking av en kryptovaluta beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Staking-utdelningar 

Staking-utdelningar klassificeras som inkomst och bör därför beskattas som en vinst, precis som räntan på en utlånad kryptovaluta.

Stängd staking

Att avsluta din staking eller ta tillbaka din kryptovaluta räknas inte som en beskattningsbar händelse och behöver inte deklareras.

Icke-utbytbara token (NFT) 

Köp av NFT 

Att köpa NFT beskattas inte, men det är viktigt att hålla reda på priset på NFT vid tidpunkten för ditt köp för att senare kunna beräkna rätt kostnadsbelopp vid försäljning.

Köp av NFT för kryptovaluta 

Att köpa en NFT med kryptovaluta (ETH → NFT) beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Försäljning av NFT 

Försäljning av en NFT är en beskattningsbar händelse och måste deklareras som en kapitalvinst.

Försäljning av NFT för kryptovaluta 

Försäljning av NFT för kryptovaluta är en beskattningsbar händelse och måste deklareras som en kapitalvinst.

Försäljning av NFT för en annan NFT 

En försäljning av en NFT för en annan NFT är en beskattningsbar händelse och måste deklareras som en kapitalvinst. Det är viktigt att hålla reda på priset på NFT vid tidpunkten för ditt köp för att senare kunna beräkna rätt kostnadsbelopp vid försäljning.

Kryptovaluta i verksamheten 

Om du har fått kryptovaluta som betalning i din verksamhet bör den efterföljande värdeförändringen normalt beskattas som inkomst av kapital. Detta gäller dock inte i verksamheter där kryptovalutan är en inventarietillgång, t.ex. om du driver en extern växlingsverksamhet. I sådana fall måste du rapportera inkomsten som inkomst av näringsverksamhet.

Exempel - verksamhet 

Olof säljer varor i sin webbutik på internet. Han tar betalt i bitcoin. Olof bokar varje försäljning separat i svenska kronor baserat på värdet på dagen då han betalas i bitcoin. Eftersom bitcoin inte utgör aktier i denna typ av verksamhet anses Olof göra sin egen uttag av bitcoin det ögonblick han får dem.

I januari bokade han försäljningsintäkter och moms med totalt 34 500 SEK och under den här perioden fick han totalt 0,4 bitcoin, som han sedan tar ut och sedan säljer för 36 000 SEK. Detta måste rapporteras i inkomstkategorin kapital i Bilaga K4, avsnitt D. Försäljningspriset är 36 000 SEK och minskas med kostnadsbeloppet som motsvarar den rapporterade summan i verksamheten, inklusive moms, dvs. 34 500 SEK. Kapitalvinsten blir 1 500 SEK. ‍

Ansvarsfriskrivning 

Vi på kryptos.io strävar efter att informationen ska vara korrekt på alla sätt. Vi kan dock inte garantera detta och kan därför inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst. Vi är dock tacksamma för alla anmärkningar om inkorrekt information. Om du har hittat något som verkar felaktigt, tveka inte att skicka oss ett meddelande på contact@kryptos.io.

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

You might also like:
Blog Image

Navigating DeFi Taxes in the UK: A Comprehensive Guide for 2024

DeFi

Have you ever thought about how your DeFi activities might affect your taxes? Well, chances are you have!

Blog Image

How Exchange Fees Can Reduce Your Crypto Taxes In USA

General

Learn how exchange fees can lower your crypto tax bill in the USA this year 2024.

Blog Image

How to Report your Crypto Taxes in the USA

General

Are you ready to File your Crypto taxes? Then make sure you do it right. Learn what crypto tax forms you'll need and how to report your crypto activities to the IRS before April 15th.