Beskattning av kryptovalutor i Sverige

by
Timmy Bergkvist
Reviewed by
min read
Last updated:

Hur kryptovalutor beskattas i Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen anser i likhet med Skatterättsnämnden att bitcoin inte kan likställas med en delägarrätt eller utländsk valuta. Avyttring av bitcoin ska därför beskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen, IL. Bitcoin kan inte vara en s.k. personlig tillgång, vilket innebär att omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden och att 70 procent av en förlust får dras av. Läs mer på regler & ställningstagande

När ska jag deklarera mina kryptovalutor?

 • sålt kryptovaluta
 • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
 • bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, ex USD, Kronor, Euro
 • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
 • lånat ut kryptovaluta
 • använt kryptovaluta som spelinsats.
Du redovisar detta på bilaga K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Så beskattas du
Om du till exempel har köpt och sålt kryptovaluta räknar du ut din vinst eller förlust så här:

Det du fått betalt (försäljningspris)
- det du köpte för (omkostnadsbelopp)
= din vinst eller förlust.

Du som har gjort en vinst beskattas för hela vinsten. Du betalar 30 procent i skatt på din vinst.
Har du gjort en förlust är den avdragsgill till 70 procent.

Omkostnadsbelopp

Ditt omkostnadsbelopp är normalt det belopp som du har köpt din kryptovaluta för. Men beroende på hur du skaffade din kryptovaluta räknas omkostnadsbeloppet ut på olika sätt.

Du behöver kunna styrka omkostnadsbeloppet med till exempel kvitton eller originalkontoutdrag från växlingsföretag. Om det har förekommit plånboksadresser ska transaktionerna i blockkedjan stämma överens med redovisningen av köp, mining och försäljning av bitcoinen.

Om du har skaffat eller fått kryptovaluta vid flera olika tillfällen ska du beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp. Schablonmetoden, där man använder 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp, får inte användas när du redovisar kryptovaluta.

Exempel – köp och försäljning av kryptovaluta

Anela har under 2017 köpt bitcoin vid två tillfällen. Den 12 oktober köpte hon 0,5 bitcoin för 20 000 kronor och den 12 november köpte hon ytterligare 0,2 bitcoin för 10 000 kronor. Den 16 oktober 2020 sålde hon 0,4 bitcoin för 40 000 kronor. Anela ska redovisa försäljningen på bilaga K4 under avsnitt D.

Hon gör en genomsnittsberäkning på hjälpblanketten SKV2198.
Bildsom visar hur hjälpblanketten SKV2198 ser ut
Anela kan antingen redovisa sin försäljning i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblankett K4 under avsnitt D.

Redovisning på blankett K4 avsnitt D

Under Antal/Belopp i utländsk valuta fyller Anela i 0,4. Som beteckning anger hon Bitcoin. Hon fyller också i försäljningspris (40 000 kronor), omkostnadsbelopp (17 143 kronor) och vinst (22 857 kronor). Längst ner på blanketten summerar hon de totala beloppen.
bild som visar hur blankett K4 ser ut
Redovisning i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1

I e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 letar Anela upp K4 – Övriga värdepapper, andra tillgångar (kapitalplaceringar t.ex. råvaror, kryptovalutor) m.m.

Som beteckning anger Anela Bitcoin. Hon fyller också i försäljningspris (40 000 kronor) och omkostnadsbelopp (17 143 kronor). E-tjänsten räknar då ut hennes vinst automatiskt.

Det finns ingen möjlighet att fylla i decimaler i e-tjänsten. Anela avrundar därför till närmaste heltal och sätter 0 i rutan för Antal. Anela skriver sedan under Övriga upplysningar att hon sålt 0,4 stycken bitcoin.
Bild som visar hur e-tjänsten ser ut

Exempel – köp, försäljning, köp av varor

Eva bedriver inte någon näringsverksamhet och har som privatperson genomfört ett antal olika köp och försäljningar av bitcoin enligt följande:

Eva köper 10 bitcoin för 10 000 kr och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50 000 kronor. Sammanlagt har hon köpt 20 bitcoin för 60 000 kr och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt omkostnadsbelopp med 3 000 kr (60 000 kronor ÷20).

Eva säljer 15 bitcoin för 60 000 kronor och omkostnadsbeloppet är 45 000 (15 x 3 000 kronor). Vinsten blir därmed 15 000 kronor (60 000 – 45 000). Kvarvarande omkostnadsbelopp för 5 bitcoin är 15 000 kronor.

Eva köper ytterligare 5 bitcoin för 25 000 kronor. Summa omkostnadsbelopp är nu 40 000 kronor för 10 bitcoin, vilket medför ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp med 4 000 kronor för varje bitcoin.

Eva köper varor på internet för 2 000 kronor och betalar med 0,345 bitcoin. Eva avyttrar (säljer) därmed 0,345 bitcoin för 2 000 kronor. Omkostnadsbeloppet är 1 380 kronor (0,345 x 4 000 kronor) och kapitalvinsten är därmed 620 kronor (2 000 – 1 380).

Eva säljer 5 bitcoin för 15 000 kronor. Genomsnittligt omkostnadsbelopp är fortfarande 4 000 kronor per bitcoin. Det leder till en kapitalförlust med 5 000 kronor (15 000 – 20 000).

Eva redovisar en total kapitalvinst på bilaga K4, avsnitt D med 15 620 kronor (15 000 kronor + 620 kronor) och en kapitalförlust med 5 000 kronor. Kapitalvinsten tas upp till 100 procent och kapitalförlusten är avdragsgill till 70 procent. Det sker ingen kvittning på bilaga K4, avsnitt D. Skatteverket reducerar automatiskt kapitalförlusten till 3 500 kronor (5 000 x 70 procent) före den dras av mot kapitalvinsten vid beräkning av överskott av kapital.

Exempel – växling mellan olika kryptovalutor

Samira bedriver inte någon näringsverksamhet och har som privatperson investerat i bitcoin. Hon har sedan växlat sina bitcoin till litecoin. Växling från en kryptovaluta till en annan medför att hon ska göra en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 kronor och hon växlar in dessa mot litecoin. Hennes omkostnadsbelopp för de bitcoin som hon växlade in blir därmed 100 000 kronor. Försäljningspriset blir värdet i svenska kronor av de litecoin som Samira fick vid växlingstillfället. Detta ska Samira redovisa i inkomstslaget kapital på bilaga K4, avsnitt D.

Exempel – köp och försäljning av bitcoin (förenklad redovisning)

Eddie bedriver inte någon näringsverksamhet och har som privatperson handlat med bitcoin.

Eddie har köpt 2 bitcoin för 128 000 kronor. Hans genomsnittliga omkostnadsbelopp för varje bitcoin blir 64 000 kronor (128 000 kronor ÷ 2). Eddie säljer sedan under 2020 0,01 bitcoin vid tvåhundra olika tillfällen. Hans omkostnadsbelopp vid varje försäljning blir 640 kronor (64 000 kronor x 0,01). Vissa av försäljningarna har lett till vinster och vissa till förluster.

Eddie behöver inte redovisa varje försäljning för sig. Han summerar sitt totala försäljningspris och sitt totala omkostnadsbelopp för de vinstaffärer han har gjort. Försäljningspriset och omkostnadsbeloppet fyller han sedan i på bilaga K4 under avsnitt D. Mellanskillnaden redovisas som vinst. Han fyller även i totalt antal bitcoin han sålt med vinst avrundat till närmaste heltal.
Han summerar sedan sitt totala försäljningspris och sitt totala omkostnadsbelopp för de förlustaffärer han har gjort. Försäljningspriset och omkostnadsbeloppet fyller han sedan i på bilaga K4 under avsnitt D. Mellanskillnaden redovisas som förlust. Han fyller även i totalt antal bitcoin han sålt med förlust avrundat till närmaste heltal.

Vinsten tas upp till 100 procent och förlusten är avdragsgill till 70 procent. Det sker ingen kvittning på bilaga K4, avsnitt D. Skatteverket reducerar automatiskt förlusten till 70 procent.
Bild på e-tjänsten.

Read in English Also: Taxation of Cryptocurrencies in Sweden

Skattepliktiga händelser

Här har vi summerat upp olika skattepliktiga händelser som du är skyldig att betala skatt på. Vi på Kryptos ansvarar inte för att Skatteverkets regler angående de skattepliktiga händelserna ej stämmer överens med vår information. Detta är inte skatterådgivning, vi ber er därför kontakta Skatteverket för mer information vid frågor eller funderingar.

Försäljning av krypto

Försäljning av krypto är en skattepliktigt händelse och ska deklareras som kapitalvinst.

Handla krypto med krypto

Att handla krypto med krypto eller krypto till stablecoins (TUSD → BTC eller  BTC → TUSD) är en skattepliktig händelse och beskattas som kapitalvinst.

Om du har investerat i bitcoin sedan växlat dina bitcoin till ethereum. Växling från en kryptovaluta till en annan medför att du ska göra en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 kronor och hon växlar in dessa mot ethereum. Hennes omkostnadsbelopp för de bitcoin som hon växlade in blir därmed 100 000 kronor. Försäljningspriset blir värdet i svenska kronor av de ethereum som Samira fick vid växlingstillfället.

Initialt myntbjudande (ICO)

ICOs beskattas som försäljning. Vid lyckad försäljning är omkostnadsbeloppet marknadsvärdet på kryptovalutan som du använde för att delta.

Köp av varor och tjänster med krypto

Köp av varor och tjänster beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Marginalhandel

Den realiserade vinsten eller förlusten beskattas som kapitalvinst när positionen stängs.

Om du realiserade en vinst tillämpas vinstbasisens kostnad efter att du har betalat kapitalvinstskatten. Vid en förlust fungerar det på samma sätt som om du sålde ditt krypto för 0 SEK, förlusten är lika med ditt kryptos genomsnittliga kostnadsbas.


Köp av krypto

Köp av krypto beskattas ej, dock är det viktigt att hålla koll på kryptovalutans pris vid tidpunkten av ditt köp för att senare kunna räkna fram rätt omkostnadsbelopp vid försäljning.

Överför krypto mellan dina plånböcker

Överföring mellan olika plånböcker/wallets behöver inte beskattas. För din egen skull är det bra att bokföra dina transaktioner. Det kommer att underlätta när du ska räkna ut omkostnadsbeloppet.

Förlorad eller stulen krypto

Förlorad, hackad eller stulen krypto beskattas ej. Har du gjort vinst på ditt krypto beskattas vinsten oavsett. Du kan alltså inte kompensera förlorad eller stulen krypto mot dina vinster. Du tar bort den relevanta kostnadsbasen från dina beräkningar.

Ge / få krypto som gåva

Att ge bort eller att få krypto som gåva beskattas ej. Detta gäller även för donationer, dock ska det beskattas vid försäljning.

Inkomst från andra aktiviteter (t.ex. frilans, lön)

Inkomst från andra aktiviteter som arbete eller en tjänst ska deklareras som inkomstskatt. Kostnadsunderlaget för det krypto du fått är samma värde som du uppgav som inkomst.


Belöning, Airdrops & Forks

Airdrops och Hardforks räknas som gåva och beskattas ej. Endast vid försäljning ska detta beskattas och omkostnadsbeloppet ska då vara noll.

Mining

Om du som privatperson har inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor ska du betala skatt på inkomsterna. De beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby) men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Utlån av krypto

Utlåning av en kryptovaluta beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Ränta

Räntan klassas som en inkomst och ska därför beskattas som förtjänst. Det är lite otydligt hur det ska deklareras, i ett samtal med skatteverket kom vi fram till att inkomsten från räntan kan deklareras i K4-blanketten avsnitt D (se bild) och inte i sektionen 7.2 Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K4 avsnitt C (marknadsnoterade obligationer, valuta m.m.).

Lån mot fiat

Att låna FIAT-valuta, ex USD, Kronor, Euro i utbyte mot krypto beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Avslutat lån

Att avsluta sitt lån eller ta tillbaka sitt krypto räknas inte som en skattepliktig händelse och behöver inte deklareras.

Read also: A Comprehensive Guide Swedish Crypto Taxes 2023

Staking & staking rewards

Staking av en kryptovaluta beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Staking rewards

Staking rewards klassas som en inkomst och ska därför beskattas som förtjänst, precis som räntan för utlånad krypto.

Avslutad staking

Att avsluta sin staking eller ta tillbaka sitt krypto räknas inte som en skattepliktig händelse och behöver inte deklareras.

Non-fungible token (NFT)

Köp av NFT

Köp av NFT beskattas ej, dock är det viktigt att hålla koll på priset vid tidpunkten av ditt köp för att senare kunna räkna fram rätt omkostnadsbelopp vid försäljning.

Köp av NFT för krypto

Att handla NFT med krypto (ETH → NFT) beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Försäljning av NFT

Försäljning av NFT är en skattepliktigt händelse och ska deklareras som kapitalvinst.

Försäljning av NFT för krypto

Försäljning av NFT för krypto är en skattepliktigt händelse och ska deklareras som kapitalvinst.

Försäljning av NFT för en annan NFT

Försäljning av NFT för en annan NFT är en skattepliktigt händelse och ska deklareras som kapitalvinst. Det viktigt att hålla koll på priset vid tidpunkten av ditt köp av NFT för att senare kunna räkna fram rätt omkostnadsbelopp vid försäljning.

Kryptovaluta i näringsverksamhet

Om du har fått kryptovaluta som betalning i din näringsverksamhet ska den efterföljande värdeförändringen normalt beskattas som inkomst av kapital. Detta gäller dock inte i verksamheter där kryptovalutan är en lagertillgång, till exempel om du driver utåtriktad växlingsverksamhet. I sådana fall ska du redovisa inkomsterna som inkomst av näringsverksamhet.

Exempel – näringsverksamhet

Olof säljer varor i sin webbshop på internet. Han tar betalt i bitcoin. Olof bokför varje försäljning för sig i svenska kronor utifrån värdet den dagen han får betalt i bitcoin. Eftersom bitcoin inte utgör lager i denna typ av näringsverksamhet anses Olof göra ett eget uttag av bitcoinen i samma ögonblick som han får dem.

I januari har han bokfört försäljningsinkomster och moms med sammanlagt 34 500 kronor och han har under denna period fått sammanlagt 0,4 bitcoin som han då tar ut och sedan säljer för 36 000 kronor. Detta ska redovisas i inkomstslaget kapital på bilaga K4, avsnitt D. Försäljningspriset är 36 000 kronor och minskas med omkostnadsbeloppet som motsvarar redovisat belopp i näringsverksamheten inklusive moms, det vill säga 34 500 kronor. Kapitalvinsten blir 1 500 kronor.

Ansvarsfriskrivning

Vi på kryptos.io strävar efter att informationen ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst.
Vi är dock tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter. Om du hittat något som verkar fel får du gärna skicka ett meddelande till oss på contact@kryptos.io.

Källa Skatteverket, Divly

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

How we reviewed this article

Written by
Timmy Bergkvist

Reviewed by

Arrow

Beskattning av kryptovalutor i Sverige

By
Timmy Bergkvist
On
12-11-2021

Hur kryptovalutor beskattas i Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen anser i likhet med Skatterättsnämnden att bitcoin inte kan likställas med en delägarrätt eller utländsk valuta. Avyttring av bitcoin ska därför beskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen, IL. Bitcoin kan inte vara en s.k. personlig tillgång, vilket innebär att omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden och att 70 procent av en förlust får dras av. Läs mer på regler & ställningstagande

När ska jag deklarera mina kryptovalutor?

 • sålt kryptovaluta
 • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
 • bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, ex USD, Kronor, Euro
 • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
 • lånat ut kryptovaluta
 • använt kryptovaluta som spelinsats.
Du redovisar detta på bilaga K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Så beskattas du
Om du till exempel har köpt och sålt kryptovaluta räknar du ut din vinst eller förlust så här:

Det du fått betalt (försäljningspris)
- det du köpte för (omkostnadsbelopp)
= din vinst eller förlust.

Du som har gjort en vinst beskattas för hela vinsten. Du betalar 30 procent i skatt på din vinst.
Har du gjort en förlust är den avdragsgill till 70 procent.

Omkostnadsbelopp

Ditt omkostnadsbelopp är normalt det belopp som du har köpt din kryptovaluta för. Men beroende på hur du skaffade din kryptovaluta räknas omkostnadsbeloppet ut på olika sätt.

Du behöver kunna styrka omkostnadsbeloppet med till exempel kvitton eller originalkontoutdrag från växlingsföretag. Om det har förekommit plånboksadresser ska transaktionerna i blockkedjan stämma överens med redovisningen av köp, mining och försäljning av bitcoinen.

Om du har skaffat eller fått kryptovaluta vid flera olika tillfällen ska du beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp. Schablonmetoden, där man använder 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp, får inte användas när du redovisar kryptovaluta.

Exempel – köp och försäljning av kryptovaluta

Anela har under 2017 köpt bitcoin vid två tillfällen. Den 12 oktober köpte hon 0,5 bitcoin för 20 000 kronor och den 12 november köpte hon ytterligare 0,2 bitcoin för 10 000 kronor. Den 16 oktober 2020 sålde hon 0,4 bitcoin för 40 000 kronor. Anela ska redovisa försäljningen på bilaga K4 under avsnitt D.

Hon gör en genomsnittsberäkning på hjälpblanketten SKV2198.
Bildsom visar hur hjälpblanketten SKV2198 ser ut
Anela kan antingen redovisa sin försäljning i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblankett K4 under avsnitt D.

Redovisning på blankett K4 avsnitt D

Under Antal/Belopp i utländsk valuta fyller Anela i 0,4. Som beteckning anger hon Bitcoin. Hon fyller också i försäljningspris (40 000 kronor), omkostnadsbelopp (17 143 kronor) och vinst (22 857 kronor). Längst ner på blanketten summerar hon de totala beloppen.
bild som visar hur blankett K4 ser ut
Redovisning i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1

I e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 letar Anela upp K4 – Övriga värdepapper, andra tillgångar (kapitalplaceringar t.ex. råvaror, kryptovalutor) m.m.

Som beteckning anger Anela Bitcoin. Hon fyller också i försäljningspris (40 000 kronor) och omkostnadsbelopp (17 143 kronor). E-tjänsten räknar då ut hennes vinst automatiskt.

Det finns ingen möjlighet att fylla i decimaler i e-tjänsten. Anela avrundar därför till närmaste heltal och sätter 0 i rutan för Antal. Anela skriver sedan under Övriga upplysningar att hon sålt 0,4 stycken bitcoin.
Bild som visar hur e-tjänsten ser ut

Exempel – köp, försäljning, köp av varor

Eva bedriver inte någon näringsverksamhet och har som privatperson genomfört ett antal olika köp och försäljningar av bitcoin enligt följande:

Eva köper 10 bitcoin för 10 000 kr och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50 000 kronor. Sammanlagt har hon köpt 20 bitcoin för 60 000 kr och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt omkostnadsbelopp med 3 000 kr (60 000 kronor ÷20).

Eva säljer 15 bitcoin för 60 000 kronor och omkostnadsbeloppet är 45 000 (15 x 3 000 kronor). Vinsten blir därmed 15 000 kronor (60 000 – 45 000). Kvarvarande omkostnadsbelopp för 5 bitcoin är 15 000 kronor.

Eva köper ytterligare 5 bitcoin för 25 000 kronor. Summa omkostnadsbelopp är nu 40 000 kronor för 10 bitcoin, vilket medför ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp med 4 000 kronor för varje bitcoin.

Eva köper varor på internet för 2 000 kronor och betalar med 0,345 bitcoin. Eva avyttrar (säljer) därmed 0,345 bitcoin för 2 000 kronor. Omkostnadsbeloppet är 1 380 kronor (0,345 x 4 000 kronor) och kapitalvinsten är därmed 620 kronor (2 000 – 1 380).

Eva säljer 5 bitcoin för 15 000 kronor. Genomsnittligt omkostnadsbelopp är fortfarande 4 000 kronor per bitcoin. Det leder till en kapitalförlust med 5 000 kronor (15 000 – 20 000).

Eva redovisar en total kapitalvinst på bilaga K4, avsnitt D med 15 620 kronor (15 000 kronor + 620 kronor) och en kapitalförlust med 5 000 kronor. Kapitalvinsten tas upp till 100 procent och kapitalförlusten är avdragsgill till 70 procent. Det sker ingen kvittning på bilaga K4, avsnitt D. Skatteverket reducerar automatiskt kapitalförlusten till 3 500 kronor (5 000 x 70 procent) före den dras av mot kapitalvinsten vid beräkning av överskott av kapital.

Exempel – växling mellan olika kryptovalutor

Samira bedriver inte någon näringsverksamhet och har som privatperson investerat i bitcoin. Hon har sedan växlat sina bitcoin till litecoin. Växling från en kryptovaluta till en annan medför att hon ska göra en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 kronor och hon växlar in dessa mot litecoin. Hennes omkostnadsbelopp för de bitcoin som hon växlade in blir därmed 100 000 kronor. Försäljningspriset blir värdet i svenska kronor av de litecoin som Samira fick vid växlingstillfället. Detta ska Samira redovisa i inkomstslaget kapital på bilaga K4, avsnitt D.

Exempel – köp och försäljning av bitcoin (förenklad redovisning)

Eddie bedriver inte någon näringsverksamhet och har som privatperson handlat med bitcoin.

Eddie har köpt 2 bitcoin för 128 000 kronor. Hans genomsnittliga omkostnadsbelopp för varje bitcoin blir 64 000 kronor (128 000 kronor ÷ 2). Eddie säljer sedan under 2020 0,01 bitcoin vid tvåhundra olika tillfällen. Hans omkostnadsbelopp vid varje försäljning blir 640 kronor (64 000 kronor x 0,01). Vissa av försäljningarna har lett till vinster och vissa till förluster.

Eddie behöver inte redovisa varje försäljning för sig. Han summerar sitt totala försäljningspris och sitt totala omkostnadsbelopp för de vinstaffärer han har gjort. Försäljningspriset och omkostnadsbeloppet fyller han sedan i på bilaga K4 under avsnitt D. Mellanskillnaden redovisas som vinst. Han fyller även i totalt antal bitcoin han sålt med vinst avrundat till närmaste heltal.
Han summerar sedan sitt totala försäljningspris och sitt totala omkostnadsbelopp för de förlustaffärer han har gjort. Försäljningspriset och omkostnadsbeloppet fyller han sedan i på bilaga K4 under avsnitt D. Mellanskillnaden redovisas som förlust. Han fyller även i totalt antal bitcoin han sålt med förlust avrundat till närmaste heltal.

Vinsten tas upp till 100 procent och förlusten är avdragsgill till 70 procent. Det sker ingen kvittning på bilaga K4, avsnitt D. Skatteverket reducerar automatiskt förlusten till 70 procent.
Bild på e-tjänsten.

Read in English Also: Taxation of Cryptocurrencies in Sweden

Skattepliktiga händelser

Här har vi summerat upp olika skattepliktiga händelser som du är skyldig att betala skatt på. Vi på Kryptos ansvarar inte för att Skatteverkets regler angående de skattepliktiga händelserna ej stämmer överens med vår information. Detta är inte skatterådgivning, vi ber er därför kontakta Skatteverket för mer information vid frågor eller funderingar.

Försäljning av krypto

Försäljning av krypto är en skattepliktigt händelse och ska deklareras som kapitalvinst.

Handla krypto med krypto

Att handla krypto med krypto eller krypto till stablecoins (TUSD → BTC eller  BTC → TUSD) är en skattepliktig händelse och beskattas som kapitalvinst.

Om du har investerat i bitcoin sedan växlat dina bitcoin till ethereum. Växling från en kryptovaluta till en annan medför att du ska göra en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 kronor och hon växlar in dessa mot ethereum. Hennes omkostnadsbelopp för de bitcoin som hon växlade in blir därmed 100 000 kronor. Försäljningspriset blir värdet i svenska kronor av de ethereum som Samira fick vid växlingstillfället.

Initialt myntbjudande (ICO)

ICOs beskattas som försäljning. Vid lyckad försäljning är omkostnadsbeloppet marknadsvärdet på kryptovalutan som du använde för att delta.

Köp av varor och tjänster med krypto

Köp av varor och tjänster beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Marginalhandel

Den realiserade vinsten eller förlusten beskattas som kapitalvinst när positionen stängs.

Om du realiserade en vinst tillämpas vinstbasisens kostnad efter att du har betalat kapitalvinstskatten. Vid en förlust fungerar det på samma sätt som om du sålde ditt krypto för 0 SEK, förlusten är lika med ditt kryptos genomsnittliga kostnadsbas.


Köp av krypto

Köp av krypto beskattas ej, dock är det viktigt att hålla koll på kryptovalutans pris vid tidpunkten av ditt köp för att senare kunna räkna fram rätt omkostnadsbelopp vid försäljning.

Överför krypto mellan dina plånböcker

Överföring mellan olika plånböcker/wallets behöver inte beskattas. För din egen skull är det bra att bokföra dina transaktioner. Det kommer att underlätta när du ska räkna ut omkostnadsbeloppet.

Förlorad eller stulen krypto

Förlorad, hackad eller stulen krypto beskattas ej. Har du gjort vinst på ditt krypto beskattas vinsten oavsett. Du kan alltså inte kompensera förlorad eller stulen krypto mot dina vinster. Du tar bort den relevanta kostnadsbasen från dina beräkningar.

Ge / få krypto som gåva

Att ge bort eller att få krypto som gåva beskattas ej. Detta gäller även för donationer, dock ska det beskattas vid försäljning.

Inkomst från andra aktiviteter (t.ex. frilans, lön)

Inkomst från andra aktiviteter som arbete eller en tjänst ska deklareras som inkomstskatt. Kostnadsunderlaget för det krypto du fått är samma värde som du uppgav som inkomst.


Belöning, Airdrops & Forks

Airdrops och Hardforks räknas som gåva och beskattas ej. Endast vid försäljning ska detta beskattas och omkostnadsbeloppet ska då vara noll.

Mining

Om du som privatperson har inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor ska du betala skatt på inkomsterna. De beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby) men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Utlån av krypto

Utlåning av en kryptovaluta beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Ränta

Räntan klassas som en inkomst och ska därför beskattas som förtjänst. Det är lite otydligt hur det ska deklareras, i ett samtal med skatteverket kom vi fram till att inkomsten från räntan kan deklareras i K4-blanketten avsnitt D (se bild) och inte i sektionen 7.2 Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K4 avsnitt C (marknadsnoterade obligationer, valuta m.m.).

Lån mot fiat

Att låna FIAT-valuta, ex USD, Kronor, Euro i utbyte mot krypto beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Avslutat lån

Att avsluta sitt lån eller ta tillbaka sitt krypto räknas inte som en skattepliktig händelse och behöver inte deklareras.

Read also: A Comprehensive Guide Swedish Crypto Taxes 2023

Staking & staking rewards

Staking av en kryptovaluta beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Staking rewards

Staking rewards klassas som en inkomst och ska därför beskattas som förtjänst, precis som räntan för utlånad krypto.

Avslutad staking

Att avsluta sin staking eller ta tillbaka sitt krypto räknas inte som en skattepliktig händelse och behöver inte deklareras.

Non-fungible token (NFT)

Köp av NFT

Köp av NFT beskattas ej, dock är det viktigt att hålla koll på priset vid tidpunkten av ditt köp för att senare kunna räkna fram rätt omkostnadsbelopp vid försäljning.

Köp av NFT för krypto

Att handla NFT med krypto (ETH → NFT) beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Försäljning av NFT

Försäljning av NFT är en skattepliktigt händelse och ska deklareras som kapitalvinst.

Försäljning av NFT för krypto

Försäljning av NFT för krypto är en skattepliktigt händelse och ska deklareras som kapitalvinst.

Försäljning av NFT för en annan NFT

Försäljning av NFT för en annan NFT är en skattepliktigt händelse och ska deklareras som kapitalvinst. Det viktigt att hålla koll på priset vid tidpunkten av ditt köp av NFT för att senare kunna räkna fram rätt omkostnadsbelopp vid försäljning.

Kryptovaluta i näringsverksamhet

Om du har fått kryptovaluta som betalning i din näringsverksamhet ska den efterföljande värdeförändringen normalt beskattas som inkomst av kapital. Detta gäller dock inte i verksamheter där kryptovalutan är en lagertillgång, till exempel om du driver utåtriktad växlingsverksamhet. I sådana fall ska du redovisa inkomsterna som inkomst av näringsverksamhet.

Exempel – näringsverksamhet

Olof säljer varor i sin webbshop på internet. Han tar betalt i bitcoin. Olof bokför varje försäljning för sig i svenska kronor utifrån värdet den dagen han får betalt i bitcoin. Eftersom bitcoin inte utgör lager i denna typ av näringsverksamhet anses Olof göra ett eget uttag av bitcoinen i samma ögonblick som han får dem.

I januari har han bokfört försäljningsinkomster och moms med sammanlagt 34 500 kronor och han har under denna period fått sammanlagt 0,4 bitcoin som han då tar ut och sedan säljer för 36 000 kronor. Detta ska redovisas i inkomstslaget kapital på bilaga K4, avsnitt D. Försäljningspriset är 36 000 kronor och minskas med omkostnadsbeloppet som motsvarar redovisat belopp i näringsverksamheten inklusive moms, det vill säga 34 500 kronor. Kapitalvinsten blir 1 500 kronor.

Ansvarsfriskrivning

Vi på kryptos.io strävar efter att informationen ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst.
Vi är dock tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter. Om du hittat något som verkar fel får du gärna skicka ett meddelande till oss på contact@kryptos.io.

Källa Skatteverket, Divly

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

You might also like:
Blog Image

Navigating DeFi Taxes in the UK: A Comprehensive Guide for 2024

DeFi

Have you ever thought about how your DeFi activities might affect your taxes? Well, chances are you have!

Blog Image

How Exchange Fees Can Reduce Your Crypto Taxes In USA

General

Learn how exchange fees can lower your crypto tax bill in the USA this year 2024.

Blog Image

How to Report your Crypto Taxes in the USA

General

Are you ready to File your Crypto taxes? Then make sure you do it right. Learn what crypto tax forms you'll need and how to report your crypto activities to the IRS before April 15th.